REGULAMIN KONKURSU „WOLONTARIUSZ ROKU”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „WOLONTARIUSZ ROKU” i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu jest Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Nagrody pozyskane zostały z funduszy konferencji FedCSIS’2018 w Poznaniu.
 4. Konkurs będzie przeprowadzany podczas konferencji FedCSIS’2018 w Poznaniu w dniach 9-12. września 2018 r.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

  1. nie jest członkiem Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego;
  2. w roku akademickim 2017-2018 była czynnym studentem uczelni wyższej w Poznaniu;
  3. pracuje jako wolontariusz przy konferencji FedCSIS’2018 w Poznaniu;
  4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

  1. podanych w §2 p.1,
  2. zapoznanie z regulaminem niniejszego konkursu na stronie https://fedcsis.org/.

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagrody będą przyznawane przez jury konkursowe w składzie:
 • Maria Ganzha – Przewodnicząca jury,
 • Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz – członkini jury,
 • Marcin Paprzycki – członek jury.
 1. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, których jury wybierze spośród jego uczestników.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
 • Nagroda I – 1 800,- zł,
 • Nagroda II – 1 200,- zł,
 • Nagroda III – 700,- zł.
 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 2. Jury konkursowe ogłosi wyniki konkursu o godz. 1200 w dniu 12 września 2018 roku na spotkaniu podsumowującym konferencję.
 3. Wypłata nagród nastąpi w gotówce bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu.
 4. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, skarbnik Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru tel. kontaktowego.
 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://fedcsis.org/.

 

Important dates

 • Call for event proposals: November 14, 2017
 • Call for dissemination event proposals: February 28, 2018
 • Paper submission (strict deadline): May 15 2018 23:59:59 pm HST
 • Position paper submission: June 12, 2018
 • Authors notification: June 24, 2018
 • Final paper submission and registration: July 23, 2018
 • Final deadline for discounted fee: August 01, 2018
 • Conference dates: September 9-12, 2018

FedCSIS is organized by

 

Under auspices of

Minister of Science and Higher Education
Jarosław Gowin

Minister of Digital Affairs
Anna Streżyńska

Mayor of Poznań
Jacek Jaśkowiak

The National Center for Research and Development