PTI jako organizator Konferencji FedCSIS'2016 nie ma podstaw do zwolnienia z podatku VAT, gdyż nie stanowi ona kształcenia zawodowego.

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (stan prawny na 04.06.2016 r.):
Art. 43. 1. Zwalnia się od podatku:
29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

To PTI decyduje o charakterze organizowanej konferencji. Nie ma, bowiem, skutecznej (w szczególności dla organów kontroli podatkowej) metody, aby dla celów dowodowych udokumentować (i udowodnić) ewentualny fakt, że FedCSIS stanowi kształcenie zawodowe.

Poniżej fragmenty przykładowej interpretacji indywidualnej, stwierdzającej prawidłowość zastosowania stawki 23% w przypadku konferencji naukowej.

ILPP2/443-1163/12-2/EN (interpretacja indywidualna) Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 15 stycznia 2013 r.

wyjątki z tej interpretacji
"...
Wskazać należy, iż w zakresie w jakim konferencje naukowe obejmują tematykę związaną z wykonywanym przez jej uczestników zawodem oraz umożliwiają aktualizację wiedzy niezbędnej do jego wykonywania to świadczone usługi polegające na organizacji konferencji naukowej mogą spełniać definicję kształcenia zawodowego i przekwalifikowania.

Podkreślić jednak należy, iż samo spełnienie przez daną usługę definicji kształcenia zawodowego i przekwalifikowania nie jest wystarczającą przesłanką do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W przedłożonym wniosku Zainteresowany wskazał, iż świadczona przez niego usługa polegająca na zorganizowaniu konferencji naukowej nie może skorzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ustawy. Wnioskodawca podkreślił, iż nie jest jednostką oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, nie jest również uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz jednostką badawczo -rozwojową, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Według Zainteresowanego również przepisy art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy nie mają w niniejszej sprawie zastosowania. Wnioskodawca wskazał, iż art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowane w całości ze środków publicznych. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż wykonana przez Wnioskodawcę usługa polegająca na zorganizowaniu konferencji naukowej nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 i pkt 29 ustawy, bowiem nie zostały spełnione warunki przewidziane w tych przepisach. Tym samym, Zainteresowany postąpił prawidłowo opodatkowując ww. usługę 23% stawką podatku VAT.
.."

Important dates

  • Call for event proposals: October 30, 2015
  • Call for dissemination event proposals: December 15, 2015
  • Paper submission (strict deadline): May 09 2016 23:59:59 pm HST
  • Position paper submission: May 30, 2016
  • Acceptance decision: June 13, 2016
  • Final version of paper submission: July 04, 2016
  • Final deadline for discounted fee: July 31, 2016
  • Conference dates: September 11-14, 2016

FedCSIS is organized by

 

Under auspices of

Minister of Science and Higher Education
Jarosław Gowin

Minister of Digital Affairs
Anna Streżyńska

Prezydent Miasta Gdyni
Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdańsk
Paweł Adamowicz

Rector of Gdansk University of Technology
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk